Защо превантивно техническо обслужване, поддръжка?

Превантивната поддръжка е основно изискване за безопасното, ефективно и непрекъснато функционирането на всяко оборудване или съоръжение.

Липсата и, неправилното прилагане, и лошото планиране на превантивна поддръжка, води до повишаване на времето за ремонт, намаляване на средната продължителност на експлоатация и използване съоръжения – оборудване, намаляване на надеждността и увеличаване на разходите за поддръжка.

Вместо това, правилното прилагане на превантивна програма за поддържане увеличава надеждността и доверието на потребителите в тях оборудване, подобрява качеството на работа и ефективността, намалява размера на разходите за поддръжка.

Превантивният процес на поддръжка включва периодичната поддръжка и подмяна на части и компоненти от оборудването, с оглед осигуряване на непрекъснатото и правилното им функциониране и намаляване вероятността от сериозна повреда.

Принципите и честотата на превантивната поддръжка се базират на препоръките на производителя, международно признатите стандарти, средният живот на всяко оборудване и правилата на техническите и научните практики.

Какво се прилага в сигурността – Пожарни системи?

Във връзка с предвижданията на производителите, европейските стандарти (EN: Европейски норми) определят оптималните процедури и интервалите за поддръжка.

Сред предвижданията за системи за сигурност със среден рейтинг (клас-) 2 и 3, поддържането изисква две (2) посещения годишно, или едно (1) на обекта и едно (1) дистанционно.

В допълнение, за клас-2 системи с изключение на локална аларма е задължителна връзката с Център за Получване на Сигнали и за клас-3 е задължително да има резервна комуникация чрез GSM / GPRS.

Подобен стандарт за пожароизвестителни сиситеми е EN54-part14, осигуряващ поддръжка от квалифициран техник на интервали от всеки 4 месеца. Националното законодателство изисква поддържането на пожароизвестителни и пожарогасителни системи със задължението да се подписва годишно специален регистър/дневник поддръжка от квалифициран техник.

Какво трябва да притежава един специалист по поддръжка?

Наборът от документи, които се изисква да притежава оторизиран монтажник- специалист по поддръжка, задължително включват:

  • Достатъчно обучение в оборудването съчетано с представянето на сертификати от производителя за присъствие на съответните семинари.
  • Достатъчен опит с продукти, договори за поддръжка на продукти или удостоверения за добро изпълнение на проекти за дадения продукт.
  • Достатъчни резервни части за поддръжка за най-малко 10 години (изискване според Закон PD118 за обществените поръчки), заверени от вносни мита на материали и резервни части, или еквивалентни документи на фирмата-производител.
  • Уверение, че компанията по поддръжка има разрешение от Министерството на обществения ред и защита на гражданите, за предоставяне на услуги за сигурност, а също и че целият технически персонал има съответното разрешителното за работа , Сигурност на персонала в частни охранителни фирми (N. 2518/1997 и MD 8516/8 / 16-член 1, параграф 10).

Какво представлява „Договор за техническа поддръжка“?

Договорът за техническа поддръжка и профилактика на системи е ангажимент на компанията, който предоставя техническа помощ на компанията, която се възползва от услугите му за:

  • незабавна реакция в случай на проблеми (в зависимост от вида на договора)
  • скринингови системи
  • приоритна и неограничена поддръжка по телефона
  • консултантски услуги по технически въпроси
  • обучение на персонала
  • срещи на редовни интервали и отчети за доставка (статистика, препоръки за ъпгрейд и подмяна)

Поддръжката на секюрити системи от ЗАРИФОПУЛОС АД, съобразена с вашите нужди!

Гръцката компания ЗАРИФОПУЛОС АД има опции (пакети) поддръжка – стандартни и по категорията на оборудването / инсталацията – които могат да се конфигурират според вашите специфични нужди, без скрити разходи и с най-икономична, гъвкава програма за техническа поддръжка.