Γιατί Προληπτική Συντήρηση;

Η προληπτική συντήρηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή, αποδοτική, αποτελεσματική και αδιάλειπτη λειτουργία κάθε εξοπλισμού ή εγκατάστασης.

Η έλλειψη της, η πλημμελής υλοποίηση, και ο ανεπαρκής προγραμματισμός των εργασιών προληπτικής συντήρησης, οδηγούν σε αύξηση του χρόνου αδράνειας, στη μείωση του μέσου χρόνου ζωής και χρήσης εγκαταστάσεων – εξοπλισμού, στη μείωση της αξιοπιστίας αλλά και στην αύξηση του κόστους συντήρησης.

Αντίθετα, η ορθή εφαρμογή του προγράμματος προληπτικής συντήρησης αυξάνει την αξιοπιστία του εξοπλισμού, καθώς και την εμπιστοσύνη των χρηστών σε αυτές, βελτιώνει την ποιοτική λειτουργία και απόδοση τους, περιορίζοντας το μέγεθος των δαπανών συντήρησης.

Η διαδικασία προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνει την περιοδική συντήρηση και αντικατάσταση μερών και εξαρτημάτων του εξοπλισμού, με σκοπό, αφενός τη διασφάλιση της αδιάλειπτης – σωστής λειτουργίας τους και αφετέρου τη μείωση των πιθανοτήτων βλάβης.

Τα πρωτόκολλα και η συχνότητα προληπτικής συντήρησης βασίζονται στις συστάσεις του κατασκευαστή, σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, στη μέση διάρκεια λειτουργίας του εκάστοτε εξοπλισμού και στους κανόνες της συνήθους τεχνικής και επιστημονικής πρακτικής.

Τι ισχύει για τα Συστήματα Ασφάλειας – Πυρασφάλειας;

Σε συνδυασμό με τις προβλέψεις των κατασκευαστών, τα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN: European Norms) καθορίζουν βέλτιστες διαδικασίες και διαστήματα συντηρήσεων.

Μεταξύ των προβλέψεων για τα Συστήματα Ασφαλείας μέσης διαβάθμισης (grade-) 2 και 3, είναι η απαίτηση συντήρησης με δύο (2) επισκέψεις ετησίως, ή μία (1) επιτόπια και μία (1) απομακρυσμένη.

Επιπλέον, για τα grade-2 Συστήματα εκτός της τοπικής ειδοποίησης, προβλέπεται η σύνδεση με Κέντρο Λήψης Σημάτων (ΚΛΣ), ενώ για τα grade-3 και εφεδρική επικοινωνία με GSM/GPRS.

Αντίστοιχο πρότυπο για τα Συστήματα Πυρανίχνευσης είναι το EN54-part14, που προβλέπει συντήρηση από εξειδικευμένο τεχνικό, με περιοδικότητα τουλάχιστον μία φορά το έτος και καθολική δοκιμή των περιφερειακών υλικών . Η Εθνική νομοθεσία επιβάλλει τη συντήρηση των Συστημάτων Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης με υποχρέωση υπογραφής σε ετήσια βάση ειδικού μητρώου/βιβλίου συντήρησης, από εξειδικευμένο συντηρητή.

Τι πρέπει να διαθέτει ένας εξειδικευμένος Συντηρητής;

Τα “διαπιστευτήρια” ενός εξουσιοδοτημένου Εγκαταστάτη-Συντηρητή, περιλαμβάνουν απαραίτητα:

  • Επαρκή εκπαίδευση στο υλικό, με προσκόμιση βεβαιώσεων της κατασκευάστριας εταιρείας για συμμετοχή του τεχνικού προσωπικού της σε συναφή σεμινάρια.
  • Επαρκή εμπειρία στο υλικό, με προσκόμιση συμβολαίων συντηρήσεων ή πιστοποιητικών καλής εκτέλεσης έργων με το συγκεκριμένο υλικό
  • Επαρκή υποστήριξη σε ανταλλακτικά για τουλάχιστον μια 10ετία (απαίτηση Νόμου Κρατικών Προμηθειών Π.Δ.118), που πιστοποιείται από τιμολόγια εισαγωγής του υλικού – ανταλλακτικών, ή αντίστοιχες δηλώσεις της κατασκευάστριας Εταιρείας.
  • Εξασφάλιση ότι η Εγκαταστάτρια / Συντηρήτρια Εταιρία διαθέτει άδεια λειτουργίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και επιπλέον, ότι το σύνολο του τεχνικού της προσωπικού διαθέτει αντίστοιχη άδεια εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ν. 2518/1997 και Υ.Α. 8516/8/16-άρθρο 1 παρ.10).

Τι χρειάζεται το “Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης” ;

Το Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης Συστημάτων, αποτελεί δέσμευση της Εταιρείας που παρέχει την Τεχνική Υποστήριξη προς την Εταιρεία που αγοράζει και κάνει χρήση των υπηρεσιών της, για:

  • άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση προβλήματος (ανάλογα με τον τύπο του Συμβολαίου)
  • προληπτικό έλεγχο συστημάτων
  • προτεραιότητα και απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη
  • συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τεχνολογίας
  • εκπαίδευση του προσωπικού της
  • συναντήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα και παράδοση reports (στατιστικά στοιχεία, προτάσεις αναβάθμισης – αντικατάστασης)

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.: Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες!

Η Ελληνική Εταιρία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., διαθέτει επιλογές (πακέτα) συντηρήσεων – τυποποιημένα και ανά κατηγορία εξοπλισμού/εγκατάστασης, με δυνατότητα διαμόρφωσης βάσει των ειδικών αναγκών σας χωρίς “κρυφά” κόστη και με το πλέον οικονομικό – ευέλικτο πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης.