Njerëzit tanë janë forca jonë. Ata e bëjnë vizionin tonë realitet dhe ndërtojnë të ardhmen tonë. Me besim në njerëzit tanë ne investojmë në suksesin e projekteve tona dhe po forcojmë pozitat tona në treg.

Duke qenë plotësisht të vetëdijshëm për rëndësinë që burimet njerëzore kanë për ne, që ofrojnë vlera për biznesin dhe kontribuojnë në besueshmërinë dhe efektivitetin e qëllimeve tona, ne i trajtojnë ata si një burim i krijimtarie dhe evolucioni të organizatës sonë.

Përdorimi i teknologjisë është përhapur gjerësisht, por mos nënvlerësoni rëndësinë e njeriut në ndërtimin dhe trajtimin e pjesëve mekanike dhe programeve dhe në marrjen e vendimeve kritike për performancën.

Stafi ynë është i organizuar në tre departamente kryesore dhe menaxhimi, të gjithë të trajnuar në për mediat e reja dhe të dhënat në mënyrë të vazhdueshme, për të zhvilluar aftësitë dhe talentet e tyre gjatë gjithë jetës.

Departamenti i Kërkimeve, Shitjet

I pajisur me 34 Inxhinierë dhe Drejtorë Sigurie, ka për qëllim zhvillimin e studimeve teknike – ekonomike për projektet e Kompanisë.

Mbështetja Teknike

E pajisur me 100 elektriçistë dhe inxhinierë elektronikë, me qëllim instalimin, ofrimin në funsksionim, trajnimin, mirëmbajtjen dhe ofrimin e shërbimeve emergjente në përgjigje të telefonatave 24 orë në ditë.

Departamenti i Kontabilitetit – Magazina

Përbëhet nga një total prej 33 personash.

Menaxhimi – Sekretariati

Me një staf prej 16 personash.