Pajtueshmëria me standardet e sigurisë dhe ato të përgjithshme për të arritur dhe për të ruajtur kërkesat rregullatore është guri i themelit të politikave të sigurisë.

Kërkesat e konformitetit, legjislacioni dhe kuadri më i gjerë rregullator kodifikojnë praktikat e mira që autoritetet kanë vendosur, duke shprehur konsensusin e nevojshëm në mes të atyre që bëjnë ligje dhe atyre që i zbatojnë ato.

Kompania jonë vazhdimisht ndjek rregullat në përputhje me organizatat e standardeve dhe operon në përputhje me standardet botërore dhe evropiane, si dhe legjislacionin Grek.

Pajtueshmëria me Standardet

  • Organizata Helene për Standardizimin (ELOT)
  • Organizatat Ndërkombëtare për Standardizimin BS, ISO, UL, FM
  • Rregulloret për instalimet e brendshme elektrike, VA 80 225 / GG B 59 / 04.11.55
  • Dispozitat ekzistuese për zjarrin
  • Rregulloret për mbrojtjen kundër zjarrit të ndërtesave, PD 71 / GG 32 / 02.17.88
  • Rregulloret evropiane për mbrojtjen kundër zjarrit EN
  • Rregulloret e SHBA-së për zjarrin, Shoqata Kombëtare për mbrojtjen nga zjarri (NFPA)
  • Ndërtimi dhe funksionimi i sistemeve të alarmit të zjarrit dhe të transmetimit të alarmit DIN 14675