Η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας και γενικότερα η επίτευξη και διατήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων είναι ο θεμέλιος λίθος στις πολιτικές της ασφάλειας.

Οι απαιτήσεις συμμόρφωσης, η νομοθεσία και το ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο, αποτελούν την κωδικοποίηση ορθών πρακτικών στις οποίες κατέληξαν οι αρχές, εκφράζοντας τη συναίνεση που απαιτείται μεταξύ εκείνων που νομοθετούν και εκείνων που εφαρμόζουν.

Η εταιρεία μας ακολουθεί σταθερά τους κανόνες, εναρμονίζεται με τους οργανισμούς τυποποίησης και συμμορφώνεται στα παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία.

Συμμόρφωση με Πρότυπα

  • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
  • Διεθνείς οργανισμοί Τυποποίησης BS, ISO, UL, FM
  • Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470/Β` 5.3.2004)
  • Ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις
  • Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 – ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018
  • Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί Πυροπροστασίας, ΕΝ
  • Κανονισμοί πυροπροστασίας ΗΠΑ, National Fire Protection Association (NFPA)
  • Fire alarm and alarm transmission systems Construction and operation DIN 14675