Συστήματα Επιθεώρησης

Η αρχή λειτουργίας του Συστήματος Επιθεώρησης Κάτω Μέρους Οχημάτων (Intelligent Vehicle Undercarriage Scanner) βασίζεται σε τεχνολογία σάρωσης περιοχής (area scanning), με ταυτόχρονη σάρωση υπό αντίθετες γωνίες λήψης 60°, τουλάχιστον 200 πλαισίων (fps) το δευτερόλεπτο για κάθε κατεύθυνση σάρωσης. Σαν αποτέλεσμα, επιτυγχάνεται η δημιουργία αρχικά δύο εικόνων που λαμβάνονται με αλληλοδιάδοχες λήψεις, προοδευτικά.

Το σύστημα, σε δεύτερο χρόνο, μπορεί να αναγνωρίσει μια εικόνα αναφοράς του ιδίου ή παρόμοιου οχήματος, με αυτόματη σύγκριση στη βάση δεδομένων του, αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά του κάτω μέρους του οχήματος και όχι μέσω πινακίδας κυκλοφορίας, ετικέτας RFID, ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωριστικού στοιχείου του οχήματος.

Συμπληρωματικά στη λειτουργία του συστήματος σάρωσης, λειτουργεί ο περιφερειακός εξοπλισμός καμερών αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων (LPR), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνόλου.

Το σύστημα σάρωσης του κάτω μέρους οχημάτων συγκροτείται από:

  • Ανεπτυγμένες μονάδες σάρωσης του σασί (κάτω μέρους) των οχημάτων, ειδική σηματοδότηση κυκλοφορίας, καθώς και κάμερες αναγνώρισης πινακίδων.
  • Εξοπλισμό διαχείρισης του συστήματος εγκατεστημένο σε φυλάκιο.

Από διαθέσιμα στοιχεία, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό πιθανών εισβολέων σε χώρους υψηλής ασφάλειας, έχει εντοπισθεί στα εξωτερικά μέρη των οχημάτων, κυρίως στο κάτω μέρος τους. Επίσης, μεγάλος αριθμός μετατροπών σε ρεζερβουάρ, παλετοθήκες και χώρους ρεζέρβας, έγινε αντιληπτός μετά από ενδελεχή έλεγχο σε φορτηγά και ΙΧ και οδηγεί σε εντοπισμούς κρυμμένων ατόμων και απαγορευμένων ουσιών.

Πεδία εφαρμογής των Συστημάτων Επιθεώρησης Κάτω Μέρους Οχημάτων ορίζονται κατά κύριο λόγο οι εγκαταστάσεις υψηλής ασφαλείας, όπως Λιμενικές ζώνες, Αεροδρόμια, Πρεσβείες, ανοικτοί και κλειστοί χώροι στάθμευσης, κ.α.