Η Τ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στην: «Εμπορία, Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη: Συστημάτων Ασφαλείας, Πυρανίχνευσης, Κατάσβεσης, Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης, Ελέγχου Πρόσβασης, Ενεργειακών Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων και Λύσεων για Εξυπνες Πόλεις» θεωρεί στοιχείο στρατηγικής σημασίας την εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε όλες της τις δραστηριότητες και δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος επιχειρησιακής συνέχειας.

Η συνολική λειτουργία της εταιρείας διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας είναι:

  • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη και των ενδιαφερομένων μερών και η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση και ικανοποίηση τους.
  • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
  • Η ανάλυση της επικινδυνότητας και ο έλεγχος αποτελεσματικότητας.
  • Η τήρηση της νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τη δραστηριότητας της εταιρείας και ο συστηματικός έλεγχος συμμόρφωσης.
  • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.
  • Η εξασφάλιση της επάρκειας των εργαζομένων, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης τους.
  • Θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων και αξιολόγηση των επιδόσεων της επιχείρησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση στην ετοιμότητα αντιμετώπισης απροσδόκητων γεγονότων και την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων της.

Η εξασφάλιση της διαρκούς αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του Συστήματος Επιχειρησιακής Διαχείρισης επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών και ελέγχων τόσο των λειτουργικών διαδικασιών όσο και των προμηθευτών – συνεργατών, και μέσω των περιοδικών ανασκοπήσεων.

Η παρούσα Πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες και είναι διαθέσιμη στο κοινό. Ανασκοπείται και αναθεωρείται ετησίως κατά την ανασκόπηση από τη Διοίκηση.