Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Πολιτική κατά της Δωροδοκίας

Αποστολή μας είναι Η ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠYΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ, ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ με ποιότητα και ασφάλεια, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Όραμα μας είναι να καταστεί η ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, το σημείο αναφοράς για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και παράλληλα για την αναγνώριση της ευαισθησίας μας απέναντι στα θέματα Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και στην καταπολέμηση της δωροδοκίας.

Οι στόχοι που υποστηρίζουν την πολιτική της Εταιρείας είναι:

 • η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών της
 • η συμμόρφωση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
 • η μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού, των μέσων και της τεχνογνωσίας, που διαθέτει η εταιρεία
 • η εκπλήρωση των στόχων και έργων της εταιρίας εντός των προδιαγεγραμμένων χρονικών ορίων υλοποίησής τους
 • ο σεβασμός στο περιβάλλον και στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
 • η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας
 • η δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού ελέγχων, μέτρων πρόληψης και επιπτώσεων για την μη εφαρμογή, για τον εντοπισμό και την αποτροπή συμβάντων δωροδοκίας.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Εταιρείας δεσμεύεται για:

 • την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού επί του αντικειμένου των εργασιών τους και των θεμάτων ποιότητας περιβάλλοντος και ΥΑΕ.
 • τη συνεργασία με αξιόπιστους πελάτες και συνεργάτες
 • τη παροχή των απαιτούμενων πόρων
 • την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ολικής Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 και τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών
 • την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων όπως: τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις ποιότητας και της απαιτήσεις για την Υγεία και Ασφάλεια και τις απαιτήσεις κατά της δωροδοκίας που απορρέουν από το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
 • διατήρηση της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • να ενθαρρύνει την εμπιστευτική ή μη αναφορά κάθε περιστατικού ή υποψίας περί δωροδοκίας μέσω συγκεκριμένων τρόπων επικοινωνίας (με απευθείας επικοινωνία με τα μέλη της Δομής κατά της δωροδοκίας της εταιρείας ή με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση της εταιρείας υπόψη της Δομής κατά της δωροδοκίας, ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης email: antibribery@zarifopoulos.com ) και την επαγρύπνηση των εργαζομένων, συνεργατών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών για την αναγνώριση ενεργειών που συνδέονται με τη δωροδοκία με γνώμονα την εμπιστοσύνη, χωρίς φόβο για αντίποινα σε περίπτωση καταγγελίας ή άρνησης συμμετοχής του σε δραστηριότητες με υποψία δωροδοκίας.
 • να εφαρμόζει την αρχή της ανεξαρτησίας της Δομής συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας
 • να εφαρμόζει πλήρως τη διενέργεια ελέγχων οικονομικών και μη στην εσωτερική της λειτουργία
 • να ευαισθητοποιήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την πολιτική κατά της δωροδοκίας

Η Πολιτική που αφορά στα θέματα κατά της δωροδοκίας είναι δεσμευτική για όλους τους Εργαζομένους, τα Μέλη της Διοίκησης, τους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες, τους Προμηθευτές, και Υπεργολάβους και κάθε άλλον τρίτο ο οποίος ενεργεί εξ ’ονόματος της εταιρείας.