Η ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ τηρεί όλα τα μέτρα που αφορούν στην εφαρμογή του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης και δείχνει μηδενική ανοχή σε κάθε είδους εκδήλωση συμπεριφοράς που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως τέτοια

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.
Η ΤΑΚΗΣ Γ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ δηλώνει ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 & 10 του ν. 4808/2021 και εξειδικεύει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη σε σχέση με οιαδήποτε συμπεριφορά βίας ή παρενόχλησης στην εργασία, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται προς αποτροπή και αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων.

Α. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κίνδυνοι παρενόχλησης και βίας κατά την εργασία & Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης

α) Οι κίνδυνοι ενδέχεται να λάβουν χώρα:

Στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των χώρων γραφείων, κοινόχρηστων χώρων της εταιρείας, σε χώρους που κάνουν το διάλειμμά τους για ανάπαυση και σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας

Στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, στα ταξίδια, στην εκπαίδευση, καθώς και στις εκδηλώσεις και κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία

Κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Μέτρα πρόληψης / ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού

Η ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ως μέτρα πρόληψης, ελέγχου, περιορισμού και αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς, και προκειμένου να επιστήσει την προσοχή όλων των εργαζόμενων και λοιπών απασχολουμένων και να τους ευαισθητοποιήσει σε θέματα συμπεριφοράς στην εργασία, προβαίνει στις εξής ενέργειες:

Μεριμνά, ώστε οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται σε τακτική βάση, όποτε απαιτείται, από την Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Βερυκίου Κωνσταντίνα τόσο για τρόπους πρόληψης όσο και για τρόπους αντιμετώπισης περιστατικών βίας και παρενόχλησης.

Προτρέπει τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να είναι έτοιμοι, εάν αναγνωρίσουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, είτε εναντίον τους είτε εναντίον συναδέλφων τους, να τις αναφέρουν άμεσα, σύμφωνα με την πολιτική καταγγελιών, και να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Η Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού και ο Ιατρός Εργασίας οφείλουν να παρακολουθούν και να ενημερώνουν άμεσα τον αντίστοιχο προϊστάμενο σε περίπτωση διαπίστωσης συμπεριφορών που θα μπορούσαν να επιδεινωθούν ή περιστατικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα

Η ΤΑΚΗΣ Γ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ έχει ορίσει την Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού ως αρμόδια, προκειμένου να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους και λοιπούς απασχολουμένους αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Ο ρόλος της είναι αυστηρά ενημερωτικός και έγκειται στο να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους και λοιπούς απασχολούμενους, ανεξάρτητα εάν αυτοί απευθύνονται με αφορμή κάποιο περιστατικό ή καταγγελία. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί υποχρέωση της Υπευθύνου κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της.

Η ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας.

Εργαζόμενοι που αποδεδειγμένα έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας θα απολαμβάνουν αυξημένης προστασίας της θέσης εργασίας τους, θα δικαιούνται να λάβουν την κανονική άδειά τους κατά προτεραιότητα, και γενικότερα θα επανεντάσσονται ομαλά στην εργασία τους μετά από τέτοια περιστατικά.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Αν κάποια ή κάποιος εργαζόμενος αισθανθεί ότι γίνεται θύμα σεξουαλικής ή άλλης παρενόχλησης καλείται να υποβάλει έγγραφη ή ανώνυμη καταγγελία μέσω των παρακάτω καναλιών

  • Με email (hr@zarifopoulos.com) στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Με ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Δωδεκανήσου 14, Νέα Ιωνία υπόψιν Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Με courier στη Διεύθυνση Δωδεκανήσου 14, Νέα Ιωνία υπόψιν Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Με προσωπική συνάντηση με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού θα χειριστεί το θέμα με απόλυτη εχεμύθεια, αντικειμενικότητα και ιδιαίτερη ευαισθησία για τον προσβαλλόμενο/η εργαζόμενο και τους λοιπούς εμπλεκόμενους.

Η Διοίκηση της Εταιρίας θα διερευνήσει την καταγγελία άμεσα και σε βάθος και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τιμωρία των υπευθύνων και την προστασία του προσβαλλόμενου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου και των εσωτερικών Κανονισμών της Εταιρίας.

Ο θιγόμενος από περιστατικά βίας και παρενόχλησης θα ενημερώνεται από την αρμόδια για τη δυνατότητά του να προσφύγει παράλληλα στις αρμόδιες διοικητικές Αρχές (Επιθεώρηση Εργασίας και Συνήγορο του Πολίτη) καθώς και στις δικαστικές Αρχές κατ’ επιλογή του.

Η ΤΑΚΗΣ Γ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ και τα αρμόδια όργανα της εταιρείας θα συνεργάζονται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική Αρχή, η οποία είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήματος από το θιγόμενο πρόσωπο ζητά την παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της και σύμφωνα με το νόμο.