2022

Πρόσκληση Μετόχων

2021 Πρόσκληση Μετόχων

ΛΗΨΗ

2022

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

2021 Πρόσκληση Μετόχων

ΛΗΨΗ

2022

Ετήσια Γενική Συνέλευση

2021 Πρόσκληση Μετόχων

ΛΗΨΗ

2021

Πρόσκληση Μετόχων

2021 Πρόσκληση Μετόχων

ΛΗΨΗ

2021

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

2021 Πρόσκληση Μετόχων

ΛΗΨΗ

2021

Ετήσια Γενική Συνέλευση

2021 Πρόσκληση Μετόχων

ΛΗΨΗ

2020

Πρόσκληση Μετόχων

2020 Πρόσκληση Μετόχων

ΛΗΨΗ

2020

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

2020 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΛΗΨΗ

2020

Ετήσια Γενική Συνέλευση

2020 Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΛΗΨΗ

2019

Πρόσκληση Μετόχων

2019 Πρόσκληση Μετόχων

ΛΗΨΗ

2019

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

2019 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΛΗΨΗ

2019

Ετήσια Γενική Συνέλευση

2019 Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΛΗΨΗ

2018

Πρόσκληση Μετόχων

2018 Πρόσκληση Μετόχων

ΛΗΨΗ

2018

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

2018 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΛΗΨΗ

2018

Ετήσια Γενική Συνέλευση

2018 Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΛΗΨΗ

2017

Πρόσκληση Μετόχων

2017 Πρόσκληση Μετόχων

ΛΗΨΗ

2017

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

2017 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΛΗΨΗ

2017

Ετήσια Γενική Συνέλευση

2017 Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΛΗΨΗ

2016

Πρόσκληση Μετόχων

2016 Πρόσκληση Μετόχων

ΛΗΨΗ

2016

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

2016 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΛΗΨΗ

2016

Ετήσια Γενική Συνέλευση

2016 Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΛΗΨΗ

2015

Πρόσκληση Μετόχων
2015 Πρόσκληση Μετόχων

ΛΗΨΗ

2015

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
2015 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΛΗΨΗ

2015

Ετήσια Γενική Συνέλευση
2015 Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΛΗΨΗ

2014

Πρόσκληση Μετόχων
2014 Πρόσκληση Μετόχων

ΛΗΨΗ

2014

Ετήσιος Ισολογισμός
2014 Ετήσιος Ισολογισμός

ΛΗΨΗ

2014

Προσάρτημα Ισολογισμού
2014 Προσάρτημα Ισολογισμού

ΛΗΨΗ

2014

Διαχειριστική Έκθεση
2014 Διαχειριστική Έκθεση

ΛΗΨΗ

2013

Πρόσκληση Μετόχων
2013 Πρόσκληση Μετόχων

ΛΗΨΗ

2013

Ετήσιος Ισολογισμός
2013 Ετήσιος Ισολογισμός

ΛΗΨΗ

2013

Προσάρτημα Ισολογισμού
2013 Προσάρτημα Ισολογισμού

ΛΗΨΗ

2013

Διαχειριστική Έκθεση
2013 Διαχειριστική Έκθεση

ΛΗΨΗ

2012

Πρόσκληση Μετόχων

2012 Πρόσκληση Μετόχων

ΛΗΨΗ

2012

Ετήσιος Ισολογισμός

2012 Ετήσιος Ισολογισμός

ΛΗΨΗ

2012

Ενοποιημ. Ισολογισμός

2012 Ενοποιημένος Ισολογισμός

ΛΗΨΗ