Με όραμα μια Ελλάδα σε οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, μεγιστοποιώντας τη συνεισφορά της σε πολλαπλούς σημαντικούς τομείς της αγοράς, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. συμμετέχει – άμεσα ή μέσω στελεχών της – σε εμπορικούς Συνδέσμους, Ενώσεις, Επιμελητήρια και άλλους φορείς, με στόχο την αμφίπλευρη ενημέρωση.

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ενεργά αμερικανικά επιμελητήρια στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1932 για να προωθήσει τις οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, μέσω αυξημένης συμμετοχής και μέσω της διοργάνωσης κορυφαίων εκδηλώσεων, εκθέσεων, φόρουμ, σεμιναρίων και εκδηλώσεων δικτύωσης.

Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως ιδρύθηκε το 1979 και λειτουργεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη και προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και ολόκληρο τον Αραβικό κόσμο, κυρίως στον τομέα των Κατασκευών, της Βιομηχανίας, της Γεωργίας, της Ενέργειας, της Τεχνολογίας, του Τουρισμού και της Εκπαίδευσης.

Ελληνο-Ρωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1995, με την πρωτοβουλία Ελλήνων και Ρώσων επιχειρηματιών. Με κύριους υποστηρικτές τα μέλη του, δυναμικές επιχειρήσεις στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, φορείς και επιχειρηματικές οργανώσεις, στοχεύει στη συνεχή προώθηση των αμοιβαίων οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρωσικής Ομοσπονδίας, προσφέροντας πρακτικά εργαλεία για την τόνωση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των μελών του ΕΡΕΕ.

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas)

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ιδρύθηκε το 2000. Σκοπός του είναι η αξιοποίηση των αρχών και των πρακτικών εφαρμογών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής συνοχής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, μέσω της ενσωμάτωσης της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη στρατηγική και τους βασικούς άξονες της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών

Το ΕΛΙΠΥΚΑ προβάλλει τις θέσεις των μελών του για τη διαμόρφωση / υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, καθώς επίσης μελετά και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους, ώστε να αποτρέπονται / μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές. Συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θέσπιση προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησης αυτών (έλεγχος μελετών, έλεγχος υλοποίησης μελετών, πιστοποίηση).

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ο ΣΕΤΕ ιδρύθηκε το 1991, με βασική επιδίωξη τη συνένωση των τουριστικών επιχειρήσεων που παρέχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Εκπροσωπεί τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην τουριστική οικονομία και καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του τομέα.

Ελληνική Αεροπορική Ένωση

Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση ιδρύθηκε το 2003. Ανάμεσα στα άλλα, έχει στόχο να συμβάλλει στην πρόοδο και προαγωγή της επιστήμης των αεροπορικών μεταφορών, να προβάλλει το έργο της αεροπορίας και τη συμβολή της στην οικονομική, πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και να παράσχει μελετητικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό έργο σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.

Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ιδρύθηκε το 1982. Έχει ως βασικό στόχο του την ανάπτυξη της τοπικής αμυντικής βιομηχανίας, ώστε να καλύψει τις εσωτερικές και διεθνείς ανάγκες, προκειμένου να μειωθεί το μεγάλο εθνικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών.

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΕΒ (τέως Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών)  ιδρύθηκε το 1905 και ως “Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών” αρχίζει να λειτουργεί από το 1907, όταν τον ανασυστήνουν διακόσιοι μεγάλοι βιομήχανοι. Σήμερα αριθμεί 400 μέλη Σκοπό έχει την εκπροσώπηση των ελληνικών νομικών προσώπων-επιχειρήσεων και βιομηχανιών και την προάσπιση των συμφερόντων τους σε εθνικό κυρίως επίπεδο. Ο ΣΕΒ είναι μέλος της BUSINESSEUROPE (πρώην UNICE), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων, του αντίστοιχου φορέα εκπροσώπησης των επιχειρήσεων και βιομηχανιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.