Με όραμα μια Ελλάδα σε οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, μεγιστοποιώντας τη συνεισφορά της σε πολλαπλούς σημαντικούς τομείς της αγοράς, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. συμμετέχει – άμεσα ή μέσω στελεχών της – σε εμπορικούς Συνδέσμους, Ενώσεις, Επιμελητήρια και άλλους φορείς, με στόχο την αμφίπλευρη ενημέρωση.

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas)

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ιδρύθηκε το 2000. Σκοπός του είναι η αξιοποίηση των αρχών και των πρακτικών εφαρμογών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής συνοχής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, μέσω της ενσωμάτωσης της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη στρατηγική και τους βασικούς άξονες της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ενεργά αμερικανικά επιμελητήρια στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1932 για να προωθήσει τις οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, μέσω αυξημένης συμμετοχής και μέσω της διοργάνωσης κορυφαίων εκδηλώσεων, εκθέσεων, φόρουμ, σεμιναρίων και εκδηλώσεων δικτύωσης.

Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως ιδρύθηκε το 1979 και λειτουργεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη και προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και ολόκληρο τον Αραβικό κόσμο, κυρίως στον τομέα των Κατασκευών, της Βιομηχανίας, της Γεωργίας, της Ενέργειας, της Τεχνολογίας, του Τουρισμού και της Εκπαίδευσης.

Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών

Το ΕΛΙΠΥΚΑ προβάλλει τις θέσεις των μελών του για τη διαμόρφωση / υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, καθώς επίσης μελετά και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους, ώστε να αποτρέπονται / μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές. Συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θέσπιση προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησης αυτών (έλεγχος μελετών, έλεγχος υλοποίησης μελετών, πιστοποίηση).

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ο ΣΕΤΕ ιδρύθηκε το 1991, με βασική επιδίωξη τη συνένωση των τουριστικών επιχειρήσεων που παρέχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Εκπροσωπεί τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην τουριστική οικονομία και καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του τομέα.

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Έχει σκοπό τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου Management. Τα Μέλη της είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές.

Ελληνική Αεροπορική Ένωση

Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση ιδρύθηκε το 2003. Ανάμεσα στα άλλα, έχει στόχο να συμβάλλει στην πρόοδο και προαγωγή της επιστήμης των αεροπορικών μεταφορών, να προβάλλει το έργο της αεροπορίας και τη συμβολή της στην οικονομική, πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και να παράσχει μελετητικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό έργο σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.

Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ιδρύθηκε το 1982. Έχει ως βασικό στόχο του την ανάπτυξη της τοπικής αμυντικής βιομηχανίας, ώστε να καλύψει τις εσωτερικές και διεθνείς ανάγκες, προκειμένου να μειωθεί το μεγάλο εθνικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών.