ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (IVUS)

Σε διαδικασία παράδοσης σε λειτουργία βρίσκεται το ειδικό Σύστημα Επιθεώρησης Κάτω Μέρους Οχημάτων (Intelligent Vehicle Undercarriage Scanner), το οποίο εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Οργανισμού Λιμένα Πατρών.

Ο εξειδικευμένος και πιστοποιημένος σαρωτής της εταιρείας GATEKEEPER, προέλευσης ΗΠΑ, θα τοποθετηθεί σε χώρο πρωτοβάθμιου ελέγχου από όπου θα διέρχονται τα οχήματα που πρόκειται να εισέλθουν στα ελλιμενισμένα, υπόλογα στον κανονισμό 725/2004 (κώδικας ISPS), πλοία.

Με βάση το ιστορικό λειτουργίας του Συστήματος Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης Πατρών, μετά από ενδελεχή έλεγχο σε φορτηγά και ΙΧ, προκύπτει ότι το 70% των παραβάσεων εντοπίζεται στα εξωτερικά μέρη των οχημάτων, κυρίως στο κάτω μέρος τους. Ως παραδείγματα αναφέρονται μετατροπές στο ρεζερβουάρ, στο χώρο της ρεζέρβας και αλλού.

Το σύστημα σάρωσης του κάτω μέρους οχημάτων συγκροτείται από:

  • Συσκευές σάρωσης, ειδική σηματοδότηση κυκλοφορίας, κάμερες αναγνώρισης πινακίδων.
  • Εξοπλισμό διαχείρισης του συστήματος, αποτελούμενο από ειδικό hardware και software, εγκατεστημένο στο φυλάκιο εισόδου, με δυνατότητα ενοποίησης με τρίτα συστήματα (integration).

Η αρχή λειτουργίας του συστήματος βασίζεται στη σάρωση της περιοχής του κάτω μέρους του οχήματος. Η λειτουργία πραγματοποιείται με ταυτόχρονη σάρωση από δύο κάμερες, που τοποθετούνται ώστε να ελέγχουν ταυτόχρονα το εμπρόσθιο και το οπίσθιο τμήμα του κάτω μέρους του οχήματος και σαρώνουν με γωνία λήψης 60°.

Οι σαρωτές καταγράφουν με ρυθμό έως και 200 πλαισίων το δευτερόλεπτο από κάθε κατεύθυνση σάρωσης. Μετά την παρέλευση 3 δευτερολέπτων και αφού ολοκληρωθεί η διέλευση του οχήματος, το σύνολο των αποθηκευμένων φωτογραφιών εξάγεται με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται μια πλήρης αποτύπωση της ελεγχόμενης επιφάνειας (τριών διαστάσεων).

Το σύστημα σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της σάρωσης, συγκρίνει το αποτέλεσμα με εικόνες αναφοράς του ιδίου ή παρόμοιου οχήματος που κρατά στη μνήμη του και δίνει αυτόματα σήμα συναγερμού στην περίπτωση που εμφανισθεί κάποια ασυνήθιστη μετατροπή.

Συμπληρωματικά στη λειτουργία του συστήματος σάρωσης, ο περιφερειακός εξοπλισμός καμερών αναγνώρισης πινακίδων (LPR) συνεισφέρει στην αναγνώριση και αρχειοθέτηση συμβάντων, με την αυτόματη καταγραφή του αριθμού πινακίδας κάθε ελεγχόμενου οχήματος. Προβλέπεται η εγκατάσταση συνδυασμού 4 καμερών ανά λωρίδα κυκλοφορίας, ώστε να ελέγχεται η εμπρόσθια και οπίσθια πινακίδα του οχήματος.

Τα παραπάνω αναδεικνύουν την αναγκαιότητα λειτουργίας πιστοποιημένων Συστημάτων Επιθεώρησης Κάτω Μέρους Οχημάτων, σε λιμενικές ζώνες και άλλες εγκαταστάσεις υψηλής ασφαλείας όπως αεροδρόμια, πρεσβείες, στρατιωτικές βάσεις κ.α.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. κατέχει την 1η θέση σε μερίδιο αγοράς και μικτά κέρδη, στον κλάδο Εισαγωγής και διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας, αναλαμβάνει εξειδικευμένα έργα που απαιτούν άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.