Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα με στόχο την παρακολούθηση και ανίχνευση ατόμων σε έκτακτες περιπτώσεις εκκένωσης κτιρίων

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., σε συνεργασία με το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πολυτεχνείου Θράκης, έλαβε την έγκριση για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, των κλάδων Παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020».

Αντικείμενο της πρότασης της Ζαριφόπουλος Α.Ε. αποτελεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παθητικής-ενεργητικής ασφάλειας (σε μορφή λογισμικού και με δυνατότητες υλοποίησης σε υλικό), με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση και την αποτελεσματική καθοδήγηση πλήθους σε ασφαλή σημεία ή/και εξόδους, σε έκτακτη περίπτωση εκκένωσης εσωτερικών χώρων μετά από την εκδήλωση φωτιάς σε ζωτική για το πλήθος περιοχή.

Πρόκειται για ένα σύστημα παρακολούθησης και εκτίμησης της εξέλιξης του φαινομένου, καθώς και έγκαιρης προειδοποίησης. Η χρησιμοποίησή του αποσκοπεί στην αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων πυρασφάλειας, προ-εγκατεστημένων στον περιβάλλοντα χώρο, και στη μετατροπή τους σε ενεργητικά εργαλεία διαχείρισης κρίσιμης κατάστασης, για την αποφυγή απώλειας ελέγχου.

Χαρακτηριστικό της προτεινόμενης εφαρμογής είναι η προσαρμοστικότητά της σε νέα περιβάλλοντα με κατάλληλη παραμετροποίηση, χωρίς την απαίτηση αντικατάστασης υφιστάμενης υποδομής ή παροπλισμού της.

Βασική φιλοσοφία της προτεινόμενης εφαρμογής είναι να παράγει αποτελέσματα, όντας – κατά το δυνατό – ανεξάρτητη από τον χρήστη, ώστε η λειτουργία της να είναι λιγότερο ευάλωτη στον υποκειμενικό ανθρώπινο παράγοντα και συνεπώς πιο αξιόπιστη.

Η λειτουργία του συστήματος στηρίζεται στη λήψη και επεξεργασία δεδομένων από ένα προ-εγκατεστημένο αλλά και εύκολα επεκτάσιμο δίκτυο ηλεκτρονικών (και όχι μόνο) αισθητήρων, που θα αρχικοποιείται δυναμικά και θα ενεργοποιεί ένα μοντέλο προσομοίωσης, το οποίο θα μπορεί να εκτιμά για το πολύ άμεσο μέλλον, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, την πορεία εξέλιξης της φωτιάς και της κίνησης του πλήθους.

Ως τέτοια, η προτεινόμενη εφαρμογή θα αποτελέσει ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα δυνητικής ενεργοποίησης ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας και θα προσδώσει ιδιαίτερη δυναμική στην ήδη υπάρχουσα της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με χρόνια εμπειρία και πληθώρα εφαρμογών ασφάλειας στον συγκεκριμένο θεματικό χώρο.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Αύξηση της ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας των μελετώμενων κτιρίων και υποδομών
  • Πρωτοπόρα χρήση κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων για τη μελέτη και την αποτίμηση υπάρχοντος ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την ενεργητική ασφάλεια των μελετώμενων κτιρίων και υποδομών
  • Υπολογιστικό εργαλείο μελέτης για την πρόταση για ανάπτυξη κατάλληλου ηλεκτρονικού υλικού σε επίπεδο αισθητήρων και συναφών ηλεκτρονικών συσκευών σε νεόδμητα κτίρια και υποδομές για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων φαινόμενων
  • Δημιουργία υποδομής για την ανάπτυξη πλήρους ολοκληρωμένου αυτοματοποιημένου συστήματος έγκαιρης πρόβλεψης και λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο για την πυροπροστασία και την ασφάλεια των ατόμων σε κτίρια και χώρους συνάθροισης.

Στο πλαίσιο διάχυσης και δημοσιότητας του Έργου προγραμματίζονται ποικίλες δράσεις, που στοχεύουν στην πλατιά αλλά και σε βάθος αναγνωρισιμότητά του. Η επικοινωνία του Έργου στο ευρύ κοινό θα συμβάλει, κατά κανόνα, στην καλύτερη εμπορική του αξιοποίηση, ενώ η προώθησή του στην ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα στοχεύει στη διάχυση της αποκτημένης γνώσης και την υπόδειξη τυχόν αναγκαίων τροποποιήσεων που θα στοχεύουν στη βελτιστοποίησή του.