Η Πανδημία και η Συμμετοχή των επιχειρήσεων σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης 

Η πανδημία του COVID-19 και οι απροσδόκητες συνθήκες που διαμόρφωσε, οδήγησε τις επιχειρήσεις σε διαρκή προσαρμογή των επιχειρηματικών τους μοντέλων και της λειτουργίας τους, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε τις ανάγκες και το υψηλό αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε σε κάθε επίπεδο, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.

Στην ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο δράσεων ΕΚΕ αλλά και της πρόσκλησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμμετείχαμε στην πρωτοβουλία #DigitalSolidarityGR, προσφέροντας δωρεάν Υπηρεσίες Επαλήθευσης Συναγερμού με Οπτικό Έλεγχο (Video Verification) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επλήγησαν και για όσο διήρκεσαν τα μέτρα για τον κορωνοϊό, οι οποίες δεν συνοδεύονταν από δέσμευση ή υποχρέωση ανανέωσης μετά το πέρας της περιόδου αυτής.

Οι υπηρεσίες απευθύνονταν σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και για διαφόρους λόγους δεν είχαν συνδέσει την επιχείρησή τους με κάποιο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού ή στον Ελληνικό Κεντρικό Σταθμό – ΕΡΜΗΣ, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ζητήματα επιτήρησης και επίβλεψης της επιχείρησης τους, για όσο διάστημα τα έκτακτα μέτρα απαιτούσαν αυτή να παραμένει κλειστή, ως ελάχιστο δείγμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., στο πλαίσιο υιοθέτησης καλών πρακτικών κοινωνικής ευθύνης και ως μέλος του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από το 2019, δίνει έμφαση σε ότι αφορά τον Άνθρωπο, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό, αναπτύσσοντας διαρκώς δράσεις, πρωτοβουλίες και συνέργειες κοινωνικής υπευθυνότητας.