Νέο ορόσημο για την Εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, που πιστοποιήθηκε πρόσφατα με ISO/IEC 27001, το μόνο διεθνές πρότυπο που μπορεί να επιθεωρηθεί και το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Το πρότυπο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει την επιλογή επαρκών και ισορροπημένων ελέγχων ασφάλειας, επιλογή που βοηθά έναν επιχειρηματικό οργανισμό να προστατεύσει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που παράγει και αποθηκεύει καθημερινά, ώστε να τον εμπιστεύονται απόλυτα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδιαίτερα οι πελάτες του.

Η πληροφορία που παράγεται και διαχειριζόμαστε κατά την λειτουργία της Εταιρείας, είναι αντικείμενο ζωτικής σημασίας. Σήμερα, οι πληροφορίες θεωρούνται ως προϊόντα με επιχειρησιακή αξία, χρησιμότητα και σημασία. Για αυτούς τους λόγους, η αναγνώριση της αξίας των πληροφοριών είναι μέγιστης σπουδαιότητας σε όλους τους επιχειρησιακούς οργανισμούς.

Η πληροφορία λαμβάνει διάφορες μορφές όπως, έντυπη ή χειρόγραφη σε χαρτί, σε ηλεκτρονική μορφή, αποθηκευμένη σε συστήματα υπολογιστών, σε βάσεις δεδομένων ή διακινούμενη σε δίκτυα κάθε είδους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων υπηρεσιών. Επίσης, η πληροφορία μπορεί να επιδεικνύεται σε παρουσιάσεις με διάφορα οπτικά μέσα, ή ακόμη να παράγεται σε προφορική μορφή κατά την διάρκεια συζητήσεων η τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Με την απόκτηση του ISO 27001, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ παρέχει εγγυήσεις και σημεία ελέγχου διασφαλίζοντας την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που διατηρούνται. Εξασφαλίζουμε σε πελάτες, προμηθευτές και κυβερνητικούς οργανισμούς ότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε απόλυτη ασφάλεια στα στοιχεία και την πνευματική ιδιοκτησία τους, από ενδεχόμενες επεμβάσεις ή ενέργειες μη εξουσιοδοτημένων προσώπων και διαδικασιών.

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και οργανισμοί που απαιτούν η πνευματική τους ιδιοκτησία και τα στοιχεία τους να προστατεύονται, θέτουν ως προϋπόθεση συνεργασίας την πιστοποίηση ISO 27001. Τα μέτρα ασφαλείας και οι εταιρικές διαδικασίες αφορούν την τεχνολογική προστασία της εταιρείας (back-up, firewalls, κρυπτογράφηση, κ.α.), τις επιχειρησιακές λειτουργίες (φυσική ασφάλεια, πρόσβαση προσωπικού σε δεδομένα, διαχείριση προσωπικού, υπεργολάβων, κ.α.) και τις πρακτικές των χρηστών (κωδικοί, δικαιώματα, κ.α.).

Το ISO 27001 είναι το διεθνές πρότυπο που αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο οδηγό για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να ελέγξει και να βελτιστοποιήσει τα μέτρα ασφαλείας και τις εταιρικές διαδικασίες της ως προς όλες τις πλευρές της ασφάλειας των πληροφοριών. Περιλαμβάνει 114 περιοχές ελέγχου και σε συνδυασμό με το ερμηνευτικό πρότυπο ISO 27002 αποτελούν το πλέον διαδεδομένο πλαίσιο αναφοράς στον κόσμο για την ασφάλεια πληροφοριών.

Η εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, με την πιστοποίηση κατά ISO 27001, αποδεικνύει έμπρακτα ότι ακολουθεί σταθερά τους κανόνες, εναρμονίζεται με τους οργανισμούς τυποποίησης και συμμορφώνεται στα παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και την ελληνική νομοθεσία.