Στη Γενική Συνέλευση του ΕΛΙΠΥΚΑ, που διεξήχθη το Νοέμβριο, στο πλαίσιο της Xenia 2019, εγκρίθηκε ομόφωνα η είσοδος της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ στη δύναμη του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών. Το κύρος και η αναγνωρισιμότητα της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., αναμένεται να προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στις προσπάθειες δημόσιας παρέμβασης του ΕΛΙΠΥΚΑ, στον τομέα της Πυροπροστασίας των Κατασκευών στη χώρα μας.

Το ΕΛΙΠΥΚΑ:

  • Συμβάλει στη διαμόρφωση και τήρηση προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας στις κατασκευές, καθώς επίσης μελετά και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους, ώστε να αποτρέπονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά.
  • Συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θέσπιση προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησης αυτών (έλεγχος μελετών, έλεγχος υλοποίησης μελετών, πιστοποίηση), υποβάλλοντας για λογαριασμό των μελών συγκεκριμένες προτάσεις & θέσεις στις αρμόδιες αρχές.
  • Προωθεί και συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών των μελών του με εθνικούς και διεθνείς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αρχές και οργανισμούς, καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη με συναφείς δραστηριότητες.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, εδώ και 47 χρόνια, έχει ως αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων, στον τομέα της πυροπροστασίας, πυρανίχνευσης ανίχνευσης αερίων και κατασβέσεων με αέρια υπό πίεση και χημικές ουσίες. Είναι δεδομένο ότι η εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών της, θα ενισχύσει το έργο και τις δράσεις του Ινστιτούτου, προωθώντας τις πρωτοβουλίες του και συμμετέχοντας δυναμικά στην επίτευξη των στόχων του.