Η Ζαριφόπουλος Α.Ε. είναι ηγέτης στον κλάδο εισαγωγής και εμπορίας Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας και Ελέγχου. Κατέχει επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική αγορά Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Ελέγχου, με παρουσία 45 ετών, προσφέροντας κορυφαίες υπηρεσίες και έχοντας παρουσιάσει ένα μακρύ ιστορικό καινοτομιών, δεσμεύσεων και επιτευγμάτων.

Η Εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, από τον Σεπτέμβριο του 2017, εφαρμόζει με επιτυχία Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για το οποίο πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 27001:2005.

Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για την ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, ενώ η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και διαθεσιμότητας των πληροφοριακών πόρων της, καθώς και η συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, η Ζαριφόπουλος Α.Ε. έχει ήδη εκπονήσει και υλοποιεί σχέδιο οργανωτικών, τεχνικών και διαδικαστικών αλλαγών, ώστε να επιτύχει την πλήρη συμμόρφωση της και με τις υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (GDPR).

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Αντικείμενο του κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συμμόρφωση με το άρθρο 37 του Κανονισμού, η Ζαριφόπουλος Α.Ε. όρισε τον κ. Χατζηβάγια Εμμανουήλ ως Data Protection Officer (Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων), ο οποίος θα αναλάβει όλα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 39 του Κανονισμού καθήκοντα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του νέου DPO, έχουν ως ακολούθως:
Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 14, 14235, Νέα Ιωνία, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30-2126878234
Fax: +30 2102713970
E-mail: dpo@zarifopoulos.com