Η Ζαριφόπουλος Α.Ε. προμήθευσε, εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία ένα Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων (Building Energy Management System – BEMS) στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου «Ανατόλια» στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συστήματος είναι να καλύψει μέσω της επιτήρησης και του ελέγχου της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, καυσίμων και νερού, την ανάγκη του Κολλεγίου για εξοικονόμηση ενέργειας.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BEMS

Το σύστημα αποτελείται από παραπάνω από 500 σημεία ελέγχου, καλύπτοντας 13 από τα κτίρια του σχολικού συγκροτήματος, που είναι διάσπαρτα σε ένα εκτεταμένο campus. Το σύστημα απαρτίζεται από 13 web-based ελεγκτές του οίκου Honeywell, που συνδέονται στο υπάρχον υφιστάμενο δίκτυο Ethernet του κολεγίου, δημιουργώντας ενιαίο δίκτυο μεταξύ τους.

Ο έλεγχος και η διαχείριση των ελεγκτών γίνεται από έναν κεντρικό υπολογιστή (server) και από έναν Η/Υ-Client, ενώ το σύστημα έχει τη δυνατότητα επέκτασης, με σκοπό να καλυφθούν μελλοντικές ανάγκες του Κολλεγίου. Οι ελεγκτές διαχειρίζονται τα κεντρικά λεβητοστάσια των κτιρίων, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Επίσης, εποπτεύονται και άλλα συστήματα, όπως οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οι διαρροές και η επάρκεια νερού, τα διάφορα σύστημα πυρανίχνευσης, τα παλιά υφιστάμενα συστήματα BEMS που υπάρχουν σε άλλα κτίρια κ.α. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με αναλογικά και ψηφιακά σήματα, είτε μέσω πρωτοκόλλων δεδομένων επικοινωνίας (πχ. Modbus και Bacnet).

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τόσο από τον κεντρικό Η/Υ-server όσο και από τον Η/Υ-client, οι χρήστες μπορούν να έχουν πλήρη επιτήρηση των μετρούμενων μεγεθών και να καθορίζουν επίπεδα τα οποία εφόσον ξεπεραστούν θα πρέπει το σύστημα αυτόματα να τους ενημερώνει με τη μορφή οπτικής και ηχητικής ένδειξης συναγερμού. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν υπάρξει απώλεια πίεσης σε κάποιο σημείο, όταν η στάθμη μιας δεξαμενής καυσίμου ή νερού πέσει κάτω από κάποιο όριο κ.α.

Ταυτόχρονα, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να θέτουν σε λειτουργία ή να κλείνουν τους λέβητες των κτιρίων, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή λειτουργία τους και κατά συνέπεια σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βασική απαίτηση κατά την υλοποίηση και τη λειτουργία του συστήματος είναι αυτό να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας που καθορίζονται σε ένα σχολικό περιβάλλον, και να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε κτιρίου.

Επιπλέον, σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή ολοκλήρωση, ήταν η ταχύτητα στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος, καθώς επρόκειτο για έργο με απαιτητικό χρονοδιάγραμμα εργασιών και έναρξης λειτουργίας.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Σταθερός στόχος της Ζαριφόπουλος Α.Ε. είναι η προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένων συστημάτων, με αποδεδειγμένη αξιοπιστία δεκαετιών, φιλικά στη λειτουργία για το χρήση και τον ιδιοκτήτη. Προτεραιότητα αποτελεί η αυτοματοποιημένη βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος σε κάθε καλυπτόμενο χώρο, ώστε ο τελικός πελάτης να μπορεί να αφοσιωθεί απρόσκοπτα στην καθημερινή ροή των εργασιών και καθηκόντων του.

Μηχανικός Έργου: Νίκος Ζώκας