Συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ:

Υποδομές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Σεπτέμβριος 2022

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

Τεχνική εταιρία ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

ΑΜΑΡΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ

Πυροπροστασία

Addressable Σύστηματα πυρανίχνευσης του κατασκευαστικού οίκου ΙΝΙΜ

Συστήματα Κατάσβεσης

Σύστηματα κατάσβεσης του κατασκευαστικού οίκου Fire Pro

Σημαντικές Παρατηρήσεις – Γενικές πληροφορίες

Τον Σεπτέμβριο 2022 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το εργοστάσιο του ΧΥΤΑ Αμαρίου. Με τη λειτουργία του εργοστασίου θα αξιοποιηθούν και οι δυο χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων που βρίσκονται στην περιοχή. Το έργο κατασκευάζεται στη θέση «Κουλέ Μασχάλια» εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Αμαρίου. Η μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων του Αμαρίου θεωρείται μια από τις πλέον σύγχρονες της χώρας και αναμένεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων ολόκληρου του νομού, με δεδομένο ότι οι εγκαταστάσεις θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν και τους πέντε δήμους του Ρεθύμνου Αμαρίου ενώ θα βελτιώσει αισθητά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Κρήτης Στόχος του περιβαλλοντικού έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα, καθώς και βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού, που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω μηχανικής διαλογής. Το έργο περιλαμβάνει μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος.
Η εταιρία μας εγκατέστησε Addressable συστήματα πυρανίχνευσης σε όλα τα κτίρια της μονάδας που περιλαμβάνουν τόσο ανιχνευτές καπνού όσο και εξελιγμένες εφαρμογές όπως ανιχνευτές φλόγας, επίσης τοποθετήθηκαν συστήματα κατάσβεσης σε όλους τους επικίνδυνους χώρους. Όλα τα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης αποτυπώνονται στο σύστημα SCADA που λειτουργεί στη μονάδα.

Μηχανικός Έργου

Στάθης Δημήτρης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΜΒΑ